B01A06 Ацетилсалицил қышқылы¹ (Acetylsalicylic acid)

Қолдану көрсеткіштері

Жүрек- қантамыр ауруларын алдын алу: жедел миокард инфарктісіне күдіктенген немесе миокард инфарктісін бастан кешкен пациенттерде өлім қаупін төмендету үшін;  тұрақты және тұрақты емес стенокардияда  ауру және өлім жағдайларын төмендету үшін; жүрек- қантамырлық қауіп факторлары болған (мысалы, қант диабеті, гиперлипидемия, артериялық гипертензия, семіздік, шылым шегу, егде жас)  кездегі жедел миокард инфарктісінің даму қаупін төмендету; инсульттің екінші рет қайталануының алдын алу; транзиторлы ишемиялық шабуылдың (ТИШ) және ТИШ бар пациенттерде инсульттің пайда болу қаупін төмендету;  қантамырларға операциядан және инвазивтік араласулардан кейін  тромбоэмболияның, терең тамырлар тромбозының және ұзақ уақыт иммобилизация кезіндегі өкпе артериясының тромбоэмболиясының алдын алу.
  Клинические протоколы:
 1. Ведение физиологической беременности
 2. Второй этап "Реабилитации IIБ". Профиль "Неврология и нейрохирургия"
 3. Второй этап "Реабилитация IIА". Профиль "Неврология и нейрохирургия"
 4. Иммунная тромбоцитопения у взрослых
 5. Болезнь Фабри
 6. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей
 7. Гемифациальный спазм
 8. Менингит у детей и взрослых
 9. Невралгия тройничного нерва
 10. Транзиторная ишемическая атака
 11. Цереброваскулярные болезни (педиатрия)
 12. Эндоваскулярное лечение ишемического инсульта в острейшем периоде
 13. Аневризма брюшной аорты
 14. Аневризма сосудов головного мозга
 15. Аневризма торакоабдоминального отдела аорты
 16. Артериальная гипертензия
 17. Атеросклероз брюшной аорты и артерий нижних конечностей
 18. Ведение женщин фертильного возраста с пороками сердца, в том числе беременных
 19. Ведение пациентов после трансплантации сердца у взрослых
 20. Ведение пациентов после трансплантации сердца у детей
 21. Гипертензивный криз
 22. ИБС. Стабильная стенокардия напряжения
 23. Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
 24. Кардиогенный отек легких
 25. Кардиомиопатия у детей
 26. Миокардиты
 27. Недостаточность аортального клапана
 28. Недостаточность митрального клапана
 29. Неревматические поражения митрального клапана у детей
 30. Облитерирующий тромбоангиит (болезнь Винивартера - Бюргера)
 31. Острая ревматическая лихорадка (педиатрия)
 32. Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца
 33. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (Нестабильная стенокардия, Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST)
 34. Перикардиты
 35. Перипортальная кардиомиопатия
 36. Последствия инфаркта мозга
 37. Реноваскулярная гипертензия
 38. Сочетанное поражение коронарных артерий и клапанного аппарата сердца
 39. Стеноз аортального клапана
 40. Стеноз митрального клапана
 41. Стеноз трикуспидального клапана
 42. Травма кровеносных сосудов
 43. Фибрилляция и трепетание предсердий
 44. Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности - имплантация вспомогательных устройств (искусственные желудочки сердца (LVAD, RVAD, BiVAD), искусственного сердца (TAH) и трансплантация донорского сердца
 45. Хроническая ишемия мозга
 46. Хроническая сердечная недостаточность
 47. Хроническая сердечная недостаточность у детей
 48. Хронические ревматические болезни сердца у детей
 49. Церебральный атеросклероз
 50. Экстракраниальные заболевания брахиоцефальных артерий
 51. Эмболия и тромбоз аорты и артерий
 52. Синдром дуги аорты Такаясу у детей
 53. Системная красная волчанка
 54. Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром Кавасаки у детей
 55. Ведение детей с пересаженной почкой
 56. Невынашивание беременности
 57. Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением
 58. Острое отторжение почечного трансплантата у детей
 59. Послеродовый эндометрит
 60. Артериальная гипертензия у беременных
 61. Тромбоэмболические осложнения в акушерстве
 62. Ведение живого донора почки (в послеоперационном периоде)
 63. Ожоги II – IIIA-Б - IV степени более 30%, глубоких более 10% поверхности тела
 64. Ожоги II – IIIA-Б - IV степени до 30%, глубоких до 10% поверхности тела (взрослые)
 65. Ожоги II – IIIА степени более 20% (взрослые)
 66. Ожоги поверхностные до 20% (взрослые)
 67. Последствия термических и химических ожогов, отморожений, ран
 68. Размозжение и травматическая ампутация на уровне запястья и кисти
 69. Синдром диабетической стопы
 70. Рак предстательной железы
 71. Рак мочевого пузыря
 72. Гепатоцеллюлярная карцинома
 73. Гастропатии, индуцированные приемом нестероидных противовоспалительных препаратов
 74. Рак шейки матки

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Белсенді зат ацетилсалицил қышқылына, басқа да салицилаттарға немесе препараттың кез келген компонентіне жоғары сезімталдық; геморрагиялық диатез; асқыну фазасындағы асқазан және он екі елі ішектің ойық жарасы ауруы; бронх демікпесі; ауыр жүрек жеткіліксіздігі.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

Ацетилсалицил қышқылы бронхоспазм, сонымен қатар бронх демікпесінің ұстамаларын және басқа да жоғары сезімталдық реакцияларын тудыруы мүмкін. Анамнезінде гипопротромбинемиясы бар, К дәруменінің жеткіліксіздігі, тромбоцитопения, асқазан- ішек жолының ойық жараларында, сонымен қатар тромбозға қарсы препараттар қабылдайтын пациенттерге сақтықпен қолдану. Көлік құралын немесе қауіптілігі жоғары  механизмдерді басқаруда сақ болу керек.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Метотрексат- аспиринмен бірге аптасына 15 мг дозада және одан жоғары қолдану оның гематологиялық уыттылығын жоғарылатады. ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛГЕН! Ибупрофен - аспириннің кардиопротекторлы әсерінің төмендеуі.  Антикоагулянттар, антиагреганттық препараттар- қан кетулер даму қаупі. СЕҚҚП салицилаттармен жоғары дозада (3 г/тәу және жоғары) - АІЖ шырышты қабығында ойық жаралардың және қан кетулердің даму қаупі. Серотониннің қайта ұсталуының таңдамалы  тежегіштері- АІЖ жоғары бөлігінен қан кетулер даму қаупінің жоғарылауы. Дигоксин - аспирин клиренсінің төмендеуі қан плазмасында дигоксин концентрациясын жоғарылатады.  Диабетке қарсы заттар- гипогликемиялық әсерінің күшеюі. Вальпрой қышқылы - вальпрой қышқылы уыттылығының артуы.  Этанол - АІЖ шырышты қабатының зақымдану қаупінің жоғарылуы және қан кету уақытының ұзаруы. Урикозуриялық препараттар- урикозуриялық әсерінің төмендеуі. ААФ тежегіштері- гипотензивті әсерінің төмендеуі.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бүйрек жеткіліксіздігі

Ауыр дәрежесінде қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

Сақтықпен қолдану. Ауыр дәрежесінде қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Егер ана үшін күтілетін пайда ұрық үшін ықтимал қауіптен жоғары болған жағдайда қолданылуы мүмкін. Жүктіліктің  III  триместрінде күніне 100 мг асатын дозасын қабылдау қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Емізулі балаға әсер етуі мүмкін болғандықтан қабылдауды болдырмау.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Жиі: диспепсия симптомдары (қыжыл, жүрек айнуы, құсу), іштің ауыруы.Жиі емес: «бауырлық» трансаминазалар белсенділігінің жоғарылауымен бауыр қызметінің ауыспалы бұзылыстары.Сирек: асқазан және ішектің қабынуы, асқазанның және/ немесе он екі елі ішектің ойық жара ауруы, негізінен артық мөлшерде қабылдаудың симптомдары болып табылады.Өте сирек: қан кетулер және тесілулерге алып келетін, сәйкес клиникалық симптомдармен және зертханалық анализ нәтижелерімен сипатталатын қан кетулердің жоғары қаупі, қан кету ұзақтығының артуы, асқазан- ішек жолынан ауыр қан кетулер, бас миынан қан кету  (әсіресе бақыланбайтын гипертензиясы бар науқастарда және/ немесе гемостатикалық препараттармен бірге қолданғанда), олар жекелеген жағдайларда науқас өміріне қауіп төндіруі мүмкін.Маңызды! Мұнда жанама әсерлер туралы қысқаша сипаттама берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз. 

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

Бауыр және ми бұзылыстарын тудыратын, сирек кездесетін Рейе синдромы даму қаупіне байланысты 16 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді